menu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

2022-03-18 11:03:09 (ost. akt: 2024-01-15 08:38:19)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Nowe Gizewo 16/1
12-100 Szczytno
tel. 89 676-08-26UWAGA! NOWE GODZINY OTWARCIA (OD 1 CZERWCA 2022 R.):
poniedziałek 9.00 – 17.00
wtorek-piątek 7.00 - 15.00
pierwsza sobota miesiąca 10.00-14.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
Uchwała nr XX/152/2020 Rady Miejskiej Szczytno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczytno w § 6 ust. 1 ustala rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którymi są:
a) papier oraz opakowania z tektury i papieru,
b) metale oraz opakowania metalowe,
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
d) szkło oraz opakowania szklane,
e) odpady wielomateriałowe,
f) bioodpady: zielone (liście, trawa, drobne gałęzie, chwasty bez ziemi, kwiaty, kora), kuchenne suche (fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, roślinne resztki żywności, odpady warzywne i owocowe, spożywcze-stałe itp.)
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony (6 szt. opon na rok od gospodarstwa domowego),
j) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,
k) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, nie kwalifikuje się do odpadów medycznych,
l) zużyte baterie i akumulatory,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
n) tekstylia i odzież.
Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą sami przekazywać frakcje odpadów wymienionych w § 6 ust. 1 podpunkt a – n do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W PSZOK-u na miejscu trzeba okazać ostatni dowód opłaty za odpady komunalne oraz dowód osobisty.


https://m.powiatszczycienski.pl/2024/01/orig/zasady-segregacji-szczytno-2-70150.png